دوره های آموزشی

بازاريابي بين المللي با رويكرد صادرات (1)


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :یک روز

 

هدف دوره : آشنايي با فرآيند بازاريابي بين المللي و استراتژي هاي ورود به بازارهاي صادراتي و رموز ماندگاري در بازار هدف

معرفي دوره : دراين دوره مجموعه اصول بازاريابي ، تشابه و تفاوت هاي بازاريابي داخلي و بين المللي ، عوامل عمده تاثيرگذار بر رفتار تصميمات فعالان اقتصادي در راستاي فعاليت در بازارهاي خارجي،محيط هاي كلان اقتصادي،سياسي و فرهنگي و عوامل حقوقي مؤثر بر بازرگاني خارجي مورد بحث و تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.

اهم عناوين مورد بحث:
 • كليات بازاريابي بين المللي
 • محيط فرهنگي در بازاريابي بين المللي
 • محيط اقتصادي در بازاريابي بين المللي
 • محيط سياسي در بازاريابي بين المللي
 • تحقيقات در بازاريابي بين المللي
 • استراتژي هاي ورود به بازارهاي جهاني در بازاريابي بين المللي 
 • تبليغات در بازاريابي بين المللي

 

بازاريابي بين المللي با رويكرد صادرات (2)


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :یک روز

 

هدف دوره : آشنايي با فرآيند بازاريابي بين المللي و استراتژي هاي ورود به بازارهاي صادراتي و رموز ماندگاري در بازار هدف

معرفي دوره : دراين دوره مجموعه اصول بازاريابي ، تشابه و تفاوت هاي بازاريابي داخلي و بين المللي ، عوامل عمده تاثيرگذار بر رفتار تصميمات فعالان اقتصادي در راستاي فعاليت در بازارهاي خارجي،محيط هاي كلان اقتصادي،سياسي و فرهنگي و عوامل حقوقي مؤثر بر بازرگاني خارجي مورد بحث و تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.

اهم عناوين مورد بحث:
 • كليات بازاريابي بين المللي
 • محيط فرهنگي در بازاريابي بين المللي
 • محيط اقتصادي در بازاريابي بين المللي
 • محيط سياسي در بازاريابي بين المللي
 • تحقيقات در بازاريابي بين المللي
 • استراتژي هاي ورود به بازارهاي جهاني در بازاريابي بين المللي
 • تبليغات در بازاريابي بين المللي

 

راهكارهای هوشمندانه در توسعه صادرات


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :دو روز

 

هدف دوره : آشنايی با راهكارهاي توسعه صادرات

معرفي دوره : -

اهم عناوين مورد بحث:
 • صادرات
 • چگونگي عرضه توليدات و خدمات در دنيا
 • انواع روش هاي پرداخت در نظام بين الملل
 • اينكوترمز 2010
 • بازرسي هاي بين المللي - مقدمات ، ملزومات و چگونگي هماهنگي با شركت هاي حمل
 • بازاريابي و مشخص نمودن بازارهاي هدف
 • اهداف شركت در نمايشگاه هاي بين المللي
 • نگارش قرارداد و حساسيت هاي حقوقي
 • تأمين مالي صادرات
 • وام هاي بانكي ، معافيت ها ومزاياي صادراتي
 • چالش هاي عام صادركنندگان ايراني در شرايط كنوني
 • شاخص هاي ارزيابي عملكرد صادرات 
 • تقلب هاي معمول در صادرات و چگونگي شناخت آنها
 • جهاني شدن شركت ها و انواع قراردادهاي نمايندگي
 • جمع بندي و جلسه پرسش و پاسخ

 

ثبت سفارش واردات كالا و شيوه جديد آن


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :یک روز

 

هدف دوره : آشنايي با شيوه جديد ثبت سفارش واردات كالا

معرفي دوره :  -

اهم عناوين مورد بحث:
 • راهنماي سيستم ثبت سفارش وارداتsabtaresh.tpo.ir
 • ويژگي فرآيند جديد ثبت سفارش واردات كالا
 • مختصات و مراحل نظام نوين ثبت سفارش
 • تعرفه هاي مشمول مجوز ورود
 • گردش كار واردات و صادرات كالا و ترخيص از گمركات كشور
 • فرآيند تشريفات در امور گمركي و ترخيص كالا در نظام گمركي

 

برگزاری نمايشگاه های بازرگانی


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :یک روز

 

هدف دوره : آشنايي با چگونگي برگزاری نمايشگاه های بازرگانی

معرفي دوره : -

اهم عناوين مورد بحث:
 • مفاهيم و تعاريف نمايشگاهي
 • فرآيند هاي قانوني ومجوزها
 • سازمان ها وتشكل هاي مرتبط با صنعت نمايشگاهي
 • برنامه ريزي نمايشگاه
 • مديريت و سازماندهي غرفه ها
 • لوازم و تجهيزات غرفه
 • فرآيند ارتباطات

 

صادرات به تركيه با تأكيد بر گروه های كالايي ،امور بانكي و فرصت های تجاری


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :یک روز

 

هدف دوره : آشنايي با بازار تركيه و صادرات به اين كشور

معرفي دوره : -

اهم عناوين مورد بحث:
 • تحليل وضعيت تجارت تركيه با ساير كشورها
 • تحليل وضعيت صادرات ايران به تركيه و روند تغييرات آن طي سالهاي اخير
 • وضعيت تجارت و كسب وكار در كشور تركيه (قوانين بانكي ،حقوقي،ضما نت ها ،ثبت شركت
 • راهكارهاي افزايش بهره برداري از فرصت هاي تجاري در بازار تركيه