• صادرات
  صادرات روزنه‌ای برای تنفس صنایع کوچک
  روز ملی حمایت از صنایع کوچک (متن مصاحبه )
 • كاروند صادراتی ارزشمند
  كاروند صادراتی ارزشمند
 • توسعه تجارت کاروند
  توسعه تجارت کاروند قطب نمای پیشرفت شما در توسعه صادرات خواهیم بود.
 • توسعه تجارت کاروند
  توسعه تجارت کاروند پیشرو در ارائه طرح های بازاریابی و مشاوره
 • كاروند تجارتي هدفمند
  كاروند تجارتي هدفمند

رسالت شرکت

 • شرکت توسعه تجارت کاروند وظیفه صادرات انواع کالا و خدمات و مدیریت صادرات برای صنایع کوچک و متوسط را بعهده دارد . بدین منظور ما قصد داریم براساس اصول راهنمای خود در توسعه پایدار صادراتی کشور مشارکت داشته باشیم .

 

 • این شرکت نفوذ در بازارهای جهانی و حضور پر قدرت در بازاهای کشورهای همسایه را جهت بیشترکردن منافع خود به عنوان یک هدف غایی مد نظر دارد.

 

 • در ارتباط با کارکنان شرکت ارتقاء کمی پرسنل درجهت اشتغال زایی موثر و ارتقاء کیفی آنان در جهت افزایش انگیزه ، کارایی ، و بهره وری و رضایت مندی در نظر دارد.

 

 • در ارتباط با تأمین کنندگان ، رابطه ای منصفانه ، هدفمند و پایدار و بالنده در نظردارد. 

 

 • در ارتباط با مشتریان ، تعاملی سازنده و پایدار و براساس منافع مشترک را بعنوان یک هدف عمده در نظر دارد.

 

 • درارتباط با قوانین و مقررات داخلی و بیرونی مطابقت کامل عملیات خودرا به عوامل ذکر شده در نظر خواهیم داشت و کنترل مستمر را در این خصوص انجام می دهیم .

 

 • در کلیه فعالیت های خود ملاحظات زیست محیطی را براساس قوانین و مقررات و استاندارد مربوطه رعایت می نمائیم .

 

 • در ارتباط با رقبا ، رقابتی اندیشمندانه ، منصفانه و سالم را مد نظر داريم. 

 

 • این شرکت خارج از اهداف اقتصادی خود به مسئولیت های اجتماعی عام المنفعه می اندیشد .