دوره های پیش رو

مديريت حضور در نمايشگاه


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :یک روز

 

مكان : سالن جلسات سازمان صنعت ،معدن ،تجارت استان مركزي واقع در خيابان قيام
 
زمان: ازساعت 8 الي 13 مورخ

 

سخنران : خانم دكتر نجفي زاده – دكتري بازرگاني

 

هدف دوره : آمادگي تجار و توليدكنندگان براي حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي به صورت حرفه اي وعلمي

اهم عناوين مورد بحث:
  • مفاهيم و تعاريف نمايشگاهي
  • فرآيند هاي قانوني ومجوزها
  • سازمان ها وتشكل هاي مرتبط با صنعت نمايشگاهي
  • برنامه ريزي نمايشگاه
  • مديريت و سازماندهي غرفه ها
  • لوازم و تجهيزات غرفه
  • فرآيند ارتباطات

 

بررسي چالشهای صادرات خدمات فني ومهندسي و ارائه راهكارها


مخاطبان : مديران وكارشناسان بازرگانی - تشكل ها وبنگاههای توليدی وتجاری
 
مدت دوره :یک روز

 

مكان : سالن جلسات سازمان صنعت ،معدن ،تجارت استان مركزي واقع در خيابان قيام
 
زمان: ازساعت 14 الي 18 مورخ

 

سخنران : آقاي دكتر انزلي چي

 

هدف دوره : توسعه صادرات خدمات فني ومهندسي استان مركزي با توجه به پتانسيل هاي موجود

اهم عناوين مورد بحث:

1.   مفهوم تجارت خدمات

2.      تجارت و صادرات خدمات فنّی و مهندسی

3.      سازمان­های دولتی و غیر­دولتی ایرانی دخیل در صادرات خدمات فنّی و مهندسی (سازمانهای حمایتی، سازمان­های تسهیل کننده، سازمان­های ناظر)

4.      سازمان­های بین­ المللی دخیل در تجارت خدمات

5.      سیستم­های کد گذاری خدمات EBOPS

6.       خریداران و کارفرمایان عمده خدمات مهندسی، پیمانکاری و تاسیساتی

6.1.   دولت­ها

6.2.   MDB

6.3.   بنگاه­های خصوصی

6.4.   سایر

7.      روش­های اصلی تجارت و فروش خدمات در عرصه بین­ المللی:

7.1.   B Terms

7.2.   E.P.C

7.3.   E.P.C.F

7.4.   I.L.T.

7.5.   سایر

8.      مناقصات بین­ المللی I.L.T

8.1.   مراجع جمع­ آوری اطلاعات

8.2.   نحوه خرید اسناد مناقصه

8.3.   Payment installment

8.4.   سرفصل­های مهم

8.4.1.      G.C.C

8.4.2.      S.C.C

8.4.3.      Bid Bound  or Bid Security or Tender Bound

8.4.5.      M.A

8.4.4.N.B.C

8.4.6.C.V.

8.4.7.Power of Authority

8.5.گروه های کاری مطالعه و بررسی اسناد مناقصه

8.6.تکمیل و ارسال